ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า

โปรโมชั่นราคาพิเศษ
ออกแบบตราสัญลักษณ์  +  ออกแบบกระดาษจดหมาย ซองจดหมาย

ตัวอย่าง

ออกแบบตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า


ชื่อสินค้าและบริการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า
รหัสสินค้า
4051210001 
ออกแบบโดย
Mind Ad Design
ลักษณะงานออกแบบ
-  ออกแบบตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า สำหรับ งานพิมพ์ออฟเซ็ท ทั้งพิมพ์สีและขาว-ดำ ขนาด A 4  โดยนำเสนอ
   concept แนวคิดออกแบบตราสัญลักษณ์  เครื่องหมายการค้า ขององค์การ บริษัท ห้าง ร้าน ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เหมาะ
   สมกับการตลาดและลักษณะของกิจการ
-  ออกแบบตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า 1 แบบ ประกอบด้วยงานออกแบบ 2 แผ่น
   1.  ออกแบบ ขนาด A 4  สี  จำนวน  1  แผ่น
   2.  ออกแบบ ขนาด A 4  จากแบบเดียวกับข้อ 1 ให้เป็นภาพตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า ขาว-ดำ  จำนวน  1 ชุด
   ถ้าต้นแบบงานออกแบบที่สั่งเป็นภาพขาว-ดำ 1 แบบ งานออกแบบประกอบด้วยตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า 1 แผ่น
-  บริการให้คำปรึกษางานออกแบบตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า และรับฟังความต้องการของผู้จ้างออกแบบและการตลาด  
   ทั้งทางอีเมล์ และโทรศัพท์
การใช้งาน
ออกแบบตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ บริษัท ห้าง ร้าน สู่การตลาดและสังคม
บริการส่งตรวจแบบ
ส่งไฟล์งานออกแบบภาพสี ให้ผู้สั่งงานเลือกรอบแรก  3  แบบ และตรวจแบบที่คัดเลือกจากรอบแรกหนึ่งแบบให้ปรับปรุงแบบได้
3-5 ครั้ง 
ระยะเวลาออกแบบ
ช่วงระยะวลาการออกแบบหลังจากได้รับการชำระเงินงวดแรก ภายใน 5 วัน และการปรับปรุงแบบแต่ละครั้ง ภายในเวลา  3  วัน
การจัดส่ง ส่งไฟล์ออกแบบทางอีเมล์ และ ทางไปรษณีย์ ฟรีภายในประเทศ   ส่งต่างประเทศเพิ่มค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
ราคาแบบละ -  ออกแบบตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า 1 แบบ ประกอบด้วยงานออกแบบ 2 แผ่น
   1.  ออกแบบ ขนาด A 4  สี  จำนวน  1  แผ่น
   2.  ออกแบบ ขนาด A 4  จากแบบเดียวกับข้อ 1 ให้เป็นภาพตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า ขาว-ดำ  จำนวน  1 แบบ
        รวมเป็นเงิน 3,500  บาท
-  ถ้าต้นแบบของงานออกแบบเป็นภาพขาว-ดำ ราคางานออกแบบ  รวมเป็นเงิน 3,500  บาท
การชำระเงิน แบ่งเป็น 2 งวด
งวดที่ 1 ชำระเงิน  50 % ของราคาออกแบบก่อนเริ่มออกแบบ  
งวดที่ 2 ชำระเงิน  50 % ของราคาออกแบบที่เหลือจากงวดแรก ก่อนส่งไฟล์งานออกแบบที่สำเร็จทางไปรษณีย์
การสั่งซื้องานออกแบบ คลิกสั่งซื้อที่ อาร์ทดิไซน์วิลลิจ

 


รายการโปรโมชั่นราคาพิเศษ

ออกแบบตราสัญลักษณ์  +  ออกแบบกระดาษจดหมาย ซองจดหมาย


ชื่อสินค้าและบริการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า กระดาษและซองจดหมาย
รหัสสินค้า
4051210002 
ออกแบบโดย
Mind Ad Design
ลักษณะงานออกแบบ
-  ออกแบบตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า สำหรับ งานพิมพ์ออฟเซ็ท ทั้งพิมพ์สีและขาว-ดำ ขนาด A 4  โดยนำเสนอ
   concept แนวคิดออกแบบตราสัญลักษณ์  เครื่องหมายการค้า ขององค์การ บริษัท ห้าง ร้าน ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เหมาะ
   สมกับการตลาดและลักษณะของกิจการ
-  ออกแบบตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า 1 แบบ ประกอบด้วยงานออกแบบ 2 แผ่น
   1.  ออกแบบ ขนาด A 4  สี  จำนวน  1  แผ่น
   2.  ออกแบบ ขนาด A 4  จากแบบเดียวกับข้อ 1 ให้เป็นภาพตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า ขาว-ดำ  จำนวน  1 แบบ
   ถ้าต้นแบบงานออกแบบที่สั่งเป็นภาพขาว-ดำ 1 แบบ งานออกแบบประกอบด้วยตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า 1 แผ่น
-  ออกแบบกระดาษจดหมาย และซองจดหมาย ด้วยตราสัญลักษณ์ในงานชุดเดี่ยวกับออกแบบตราสัญลักษณ์ข้างต้น จำนวน 1 แบบ
   ประกอบด้วยงานออกแบบ 2 แผ่น คือ แบบจดหมาย 1 แผ่น  แบบซองจดหมาย 1 แผ่น
-  บริการให้คำปรึกษางานออกแบบตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า และรับฟังความต้องการของผู้จ้างออกแบบและการตลาด  
   ทั้งทางอีเมล์ และโทรศัพท์
การใช้งาน
ออกแบบตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ บริษัท ห้าง ร้าน สู่การตลาดและสังคม
บริการส่งตรวจแบบ
ส่งไฟล์งานออกแบบภาพสี ให้ผู้สั่งงานเลือกรอบแรก  3  แบบ และตรวจแบบที่คัดเลือกจากรอบแรกหนึ่งแบบให้ปรับปรุงแบบได้
3-5 ครั้ง 
ระยะเวลาออกแบบ
ช่วงระยะวลาการออกแบบหลังจากได้รับการชำระเงินงวดแรก ภายใน 5 วัน และการปรับปรุงแบบแต่ละครั้ง ภายในเวลา  3  วัน
การจัดส่ง ส่งไฟล์ออกแบบทางอีเมล์ และ ทางไปรษณีย์ ฟรีภายในประเทศ   ส่งต่างประเทศเพิ่มค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
ราคาแบบละ -  ออกแบบตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า 1 แบบ ประกอบด้วยงานออกแบบ 2 แผ่น
   1.  ออกแบบ ขนาด A 4  สี  จำนวน  1  แผ่น
   2.  ออกแบบ ขนาด A 4  จากแบบเดียวกับข้อ 1 ให้เป็นภาพตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า ขาว-ดำ  จำนวน  1 แบบ
   3.  ออกแบบกระดาษจดหมาย ขนาด A 4  จำนวน 1 แผ่น
   4.  ออกแบบซองจดหมาย จำนวน 1 แผ่น
        รวมเป็นเงิน 4,000  บาท
-  ถ้าต้นแบบของงานออกแบบเป็นภาพขาว-ดำ ราคางานออกแบบ  รวมเป็นเงิน 4,000  บาท
การชำระเงิน แบ่งเป็น 2 งวด
งวดที่ 1 ชำระเงิน  50 % ของราคาออกแบบก่อนเริ่มออกแบบ  
งวดที่ 2 ชำระเงิน  50 % ของราคาออกแบบที่เหลือจากงวดแรก ก่อนส่งไฟล์งานออกแบบที่สำเร็จทางไปรษณีย์
การสั่งซื้องานออกแบบ คลิกสั่งซื้อที่ อาร์ทดิไซน์วิลลิจ